Reģistrēšanās pie ģimenes ārsta –

 

Lai reģistrētos vai pārreģistrētos pie ģimenes ārsta, vēlams noskaidrot:

• vai izvēlētajam ģimenes ārstam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu;

• vai ģimenes ārsts apkalpo iedzīvotāja dzīvesvietas teritoriju.

Lai reģistrētos vai pārreģistrētos pie ģimenes ārsta, jāvēršas pie tā ģimenes ārsta,

ko esat izvēlējies, un jānoslēdz savstarpēja vienošanās. Ģimenes ārsts var jūs

nereģistrēt, ja jūsu dzīvesvieta atrodas ārpus teritorijas, kurā ārsts veic

savu darbību.

Ģimenes ārsts nevar atteikt reģistrēt sava jau reģistrētā pacienta bērnus vai

laulāto, kas dzīvo teritorijā, kurā ārsts veic savu darbību.

Plašāku informāciju par ģimenes ārstiem, kuriem ir līgums ar Nacionālo veselības

dienestu un par teritorijām, kurā ārsts veic savu darbību, iespējams saņemt,

zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas tālruņa numuru 80001234.

Saņemt ārstēšanu var arī ģimenes ārsta pacientu sarakstā nereģistrēta persona,

kas īslaicīgas uzturēšanās (apciemojuma, komandējuma) laikā saslimusi teritorijā,

kurā ārsts veic savu darbību, un kam nepieciešama ģimenes ārsta palīdzība.

 

 

Ja esat nolēmis mainīt ģimenes ārstu –

 

Ja pacients ir nolēmis mainīt ģimenes ārstu un jau ir vienojies ar citu

speciālistu, pie kura ārstēsies turpmāk, tad iepriekš sarunātā laikā vai

ārsta pieņemšanas laikā abi aizpilda vienošanos. Tā apliecina, ka

konkrētais ģimenes ārsts apņemas ārstēt pacientu. Viens iesniegums

paliek pie pacienta, otrs – pie ārsta. Viņš piecu darba dienu laikā

elektroniski ievada jaunā pacienta vārdu informācijas vadības sistēmā,

šādi par ģimenes ārsta maiņu informējot arī Nacionālo veselības

dienestu. Ģimenes ārsta maiņa ir bezmaksas pakalpojums.

 

Lai nomainītu ģimenes ārstu nav obligāti nepieciešams

apmeklēt/informēt jau esošo ģimenes ārstu – tas tiks veikts bez

pacienta tiešas iesaistes.

 

Iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas no pacientu iemaksām:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • I grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • infekcijas slimību gadījumos (skat. 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 6. pielikumu);
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
 • valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • patvēruma meklētāji..